خرید|پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR)|

پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR)پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR)|30011600|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR) می باشد.

فهرست مطالبفصل اول: کلیات 5مقدمه: 6روش بررسی و تحقیق: 8پیشینه تحقیق: 9فصل دوم: ادبیات نظری 10مفاهیم: 11سلامت الکترونیک: 11پرونده سلامت الکترونیک 11مقایسه HER و EMR 12EMR (Electronic Medical Record): 12EHR (Electronic Health Record): 13تاریخچه EHR 13هدف EHR 13چرا پرونده الکترونیک سلامت؟ 14مقایسه پرونده کاغذی و الکترونیکی 14ابعاد EHR 16ویژگی EHR : 18مزایای EHR : 19پیش نیاز‏های HER 20پیاده سازی EHR 21مراحل اساسی پیاده سازی موفقیت آمیز: 22برنامه توسعه EHR در ایران 25آينده نگري هاي طراحي 25فصل سوم: مشکلات اجرا و پیاده سازی EHR 29یافته های بررسی مشکلات پیاده سازی: 30نتیجه گیری: 33پیشنهادات: 35منابع: 37منابع فارسی: 37منابع لاتین: 37
  • برنامه توسعه EHR در ایران  • در راستای فعالیت‏های کشورهای مختلف، مسئولان حوزه سلامت کشور ایران نیز در سال 81 تصمیم گرفتند پروژه‏ای به نام "پرونده الکترونیک سلامت بیمار" را اجرا کنند که بعد از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که قبل از تولد تا زمان مرگ آن‏ها ثبت شده است فراهم شود. این طرح قرار بود که در 45 بیمارستان تحت نظارت دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران اجرا شود ولی با بررسی‏های بیشتر و مشکلاتی همچون هزینه بالا و عدم وجود زیرساخت شبکه‏ای در بیمارستان‏ها باعث تعویق 17 ساله‏ی طرح شد.
  • آينده نگري هاي طراحي  • روش هاي بسياري براي طراحي پرونده الكترونيك سلامت و سيستم آن وجود دارد. يك نفر مي تواند بر سخت افزار و پيكربندي هاي متعدد براي انتخاب و قرار دادن انواع مختلف ابزارهاي كامپيوتري متمركز شود. به طور يقين ابزارهايي كه براي استفاده دشوار هستند يا آنهايي كه به راحتي و وفور توزيع نمي شوند، افراد را از استفاده از يك سيستم بازخواهد داشت. ساختار فني سيستم نيز مهم مي باشد. به عنوان مثال اگر پرونده الكترونيك سلامت به داده هاي سيستم هاي اطلاعاتي مختلف وابستگي داشته باشد، ارتباط راحت بين اين سيستم ها اساسي است. تاخير در كسب اطلاعات يا اطلاعاتي كه ممكن است به وسيله فرايند پيام رساني خراب شده باشد، منجر به بي اعتمادي نسبت به اعتبار سيستم خواهد شد. مهمترين موضوعات طراحي حول محور كاربران باليني و ساير كاربران نهايي دور مي زند.    سيستم هاي كامپيوتري مي تواند بسيار پر هزينه باشد. نه تنها هزينه تجهيزات و نرم افزار گران هستند ، بلكه هزينه هايي كه با آماده سازي فيزيكي موسسه همراه مي باشد، برنامه ريزي گسترده پرسنلي و ضرورت آموزش براي هر كسي كه از سيستم استفاده مي نمايد. ، رفع عيوب، نگهداري مداوم سخت افزار و نرم افزار و بسياري جنبه هاي ديگر از فرايندها انتخاب، اجرا و ارزيابي هزينه بر هستند. در روزهاي اوليه سيستم هاي پرونده الكترونيك سلامت ، تقاضا براي شواهدي وجود داشت كه نشان دهد اين سيستم ها ارزش هزينه صرف شده را دارند. يافتن چنين شواهدي اغلب دشوار بود، بخصوص وقتي كه مزاياي سيسم هاي پرونده الكترونيك سلامت بيمار مانند بهبود تصميم گيري باليني به آساني قابل تبديل به كميت نيستند. عدم وجود مزيت مالي مستقيم، فوري و مثبت يك مانع دشوار ايجاد مي نمود. امروزه صنعت بهداشت و درمان ارزش داده ها و اطلاعات را شناخته است. انباره هاي داده هاي باليني يك فضاي الكترونيكي براي جاي دادن داده ها و اطلاعات از پرونده هاي پزشكي افراد فراهم مي نمايد. ايناره يك سازمان را قادر مي سازد كه اطلاعات من جمله تصاوير ديجيتالي را از سيستم هاي داخلي مختلف جمع آوري نموده و دوباره آنها را سازماندهي نمايد. ايستگاه هاي كاري متخصصين را قادر مي سازد كه گزارشات خاص را تهيه نمايند .    تجارب به دست آمده از سيستم هاي پرونده الكترونيك سلامت نشان داده است كه اگر متخصصين باليني به اطلاعاتي از گيرندگان خدمات كه از پرونده الكترونيكي قابل دسترس باشد، اعتماد كنند، پرونده الكترونيكي به يك پشتيبان مهم از فرايند مراقبت تبديل مي شود. پشتيباني از فرايند مي تواند به معني افزايش در آمد باشد، اگر مشتريان مراقبت بهتر را به صورت اثربخش تر و كارآ تر دريافت كنند، درآمد بيشتر مي تواند به معني بقاي سازمان در محيط كسب و كار رقابتي باشد. بعد تجاري مراقبت بهداشتي به اين نتيجه رسيده است كه روش هاي كارآمدتر بيشتري براي مديريت رشد انفجاري اطلاعات بيماران و كسب و كار لازم است. اگر اين مطلب درك شود كه اطلاعات نشات گرفته از بيماران بيماران اساس تامين نيازهاي باليني در مراقبت بهداشتي مي باشد، سيستم هاي پرونده الكترونيك سلامت خريداري مي شوند. اين پايه و اساس مبناي مهمي براي تامين نيازهاي اطلاعاتي اقدامات بهداشتي كشوري، بخشنامه هاي اقتصادي، مديران، پژوهشگران و مصرف كنندگان مي باشد.