خرید|مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی|

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمیمبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی|32038071|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی می باشد. مبانی نظری وپیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولا چرمی فصل دوم ادبيات تحقيق 13 تاريخچه استفاده از پوست ، چرم و چرمسازي : 14 تكنولوژي ( فن آوري ) در صنعت چرم 21 مراحل ساخت چرم 28 عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم 30 الف - پوست : 30 ب - چرم : 33 انواع چرم و موارد استفاده از آن : 35 انواع محصولات چرمي : 37 بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن 39 تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 40 جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 42 آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي 42 نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال 43 تعريف استراتژي 45 نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 45 الف - استراتژي جايگزيني واردات 45 ب - استراتژي توسعه صادرات : 47 انواع استراتژي هاي رقابتي عام 48 رهبري در هزينه 50 تمايز محصول 51 تمركز ( محدودنگري ) 53 ميانه روي 55 تعريف بازاريابي : 57 استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 58 1 - استراتژي بازاريابي يكسان 59 2 - استراتژي بازاريابي تفكيكي 59 3 - استراتژي بازاريابي تمركزي 60 ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 61 تقسيم بندي بازار هاي بين المللي 63 استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 65 آميخته محصول 66 اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 68 آميخته تشويق و ترفيع 70 اجزاي تشويق و ترفيع 71 توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 72 تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي 73 1 - ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل 74 2 - تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل ( Deciding wether to go abroad ) 83 3 - تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل ( Deciding Which market to enter ) 85 4 - تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي ( Diciding how to enter the market ) 87 5 - تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل ( Deciding on the markting program ) 96 6 - تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل ( Diciding on the marketing organizition ) 103 تاريخچه استفاده از پوست ، چرم و چرمسازي : انسانهاي نخستين به منظور بقاء نسل ، اجباراً دست به شكار حيوانات مي‌زدند . پوست نيز جايگاه ويژه اي داشته است . چراكه اين فرآورده دامي‌بهترين وسيله پوشش انسانها براي جلوگيري از خطرات گوناگون بوده است . اين نوع استفاده از پوست را مي‌توان منصوب به عصر يخبندان ( پانصد هزار سال قبل ) دانست . در