خرید|پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رینگ سازی|

دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پروژه مدیریت,کار تحقیقی مدیریت,پروژه کاهش انگیزه ,تحقیق در مورد کاهش انگیزه پرسنل ,علل کاهش انگیزه کارکنان ,عوامل موثر در کاهش انگیزه ,پروژه بررسي عوامل مختلف كاهش انگيزه پرسنل کاهش انگیزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد دپروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رینگ سازی|39008580|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رینگ سازی می باشد.

پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل، شركت رينگ سازي مشهد
پيشگفتار:تا
قبل از دهه 1930 ميلادي بطور گسترده اي باور بر اين بود كه رهبري يك ويژگي
فردي است، و تنها محدودي از افراد بطور ذاتي توانائيها و خصوصياتي را به
ارث برده اند و خداوند به آنان اين وديعه گرانبها را اعطا فرموده كه
مي‌توانند رهبران موثري باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعي
و علوم رفتاري مسير جديدي را در تحقيق پيرامون رفتار و خصوصيات رهبري
پيمودند. اصولا مشخص ساختن يك الگوي اساسي و يكسان رهبري ناممكن است، چرا
كه از يك طرف نمي‌توان ويژگيهائي را برشمرده كهتمام رهبران موثر و موفق
داراي آن خصوصيات باشند و از طرف ديگر با توجه به شرايط خصوصيات رهبران
موفق و موثر در سازمانها نظامي، صنعتي و تعليم و تربيتي با يكديگر
متفاوتند. نمونه بارز آن اينكه حتي درون يك صنعت، شرايط متفاوت، رهبري
متفاوت را مي‌طلبد. مقايسه رهبران صنعتي موفق و موثر در دوره هاي تاريخي
مختلف، در فرهنگهاي مختلف و در صنايع مختلف، اين مطلب را بوضوح روشن
مي‌سازد. بهرحال، عواملي كه براي يك رهبري موفق ضرورت دارد، داشتن مهارت و
نگرش است كه مي‌توان آنها را از طريق فراگيري كسب كرد، و يا بطور گسترده اي
اصلاح نمود. رهبري را در يك طيف گسترده بايد مورد توجه قرار دهيم. چرا كه
چهار متغير وجود دارد كه رهبري را متاثر مي‌سازند، اول خصوصيات رهبر، دوم
نگرش ها، نيازها و ساير خصوصيات فردي زير دستان، سوم خصوصيات سازمان، مانند
اهداف آن، و ماهيت وظايفي كه بايد انجام پذيرد و چهارم: متغيرهاي محيطي.خصوصيات
شخصي كه براي عملكرد موثر رهبر لازم مي‌باشد، باتوجه به ساير عوامل، تغيير
مي‌يابد. اين چهار متغير دستاوردهاي تحقيقات و پژوهشهاي علمي‌در مورد
رهبري مي‌باشد و مفهومش اين است كه رهبري يك خصوصيت ذاتي فرد نيست. بلكه يك
رابطه پيچيده بين اين چهار متغير مي‌باشد.بنابر اين اگر
بپذيريم كه رهبري رابطه اي بين رهبر، پيروان، سازمان و عموال محيطي است و
قبول داشته باشيم كه اين عوامل و متغيرهاي موقعيتي با گذشت زمان تغيير
مي‌كند، لازم است بپذيريم كه خصوصيات و ويژگيهاي رهبري نيز تغيير مي‌كند.به
هر تقدير تسلط به تكنيك هاي فني، مانند كامپيوتر، مالي، توليد، بازاريابي و
امثالهم براي رهبري موثر كفايت نمي‌كند، چرا كه جنبه انساني رهبري، به
مراتب مهمتر از وظايف فني است. براي بقا و حفظ موقعيت هر سازمان، وجود
رهبري موثر، امري است حياتي. سبك تصميم گيري رهبر، يكي از ابعاد مهم رهبري
است. روشهاي بسيار متنوعي وجود دارد كه هر رهبر براي انجام وظيفه و يا
اتخاذ تصميمات مشخصي، مي‌تواند از آنها استفاده كند كه با توجه به ميزان
مشاركت يا عدم مشاركت زير دستان سبك رهبري متفاوت خواهد بود.بعضي
از زير دستان تمايلي به مشاركت در فرآيند تصميم گيري ندارند و پاره اي
اشتياق فراوان دارند. بهرحال با توجه به متفاوت بودن زير دستان، ميزان
علاقه به مشاركت در فرايند تصميم گيري نيز متفاوت است، حتي افراد نسبت به
بعضي از تصميمات بيشتر، مشتاق به مشاركت هستند و در بعضي ديگر، كمتر، همين
درجه و ميزان علاقه مندي و تمايل زير دستان نسبت به مشاركت يا عدم مشاركت
خود ايجاد كننده نوع سبك رهبري مي‌باشد. بعبارتي توان و تمايل زيردستان، يك
عامل اساسي در اتخاذ سبك بخصوصي از رهبري مي‌باشد. در اين مسير به بررسي
عوامل موثر برانگيزه كاركنان شركت رينگسازي پرداختيم كه در فصل اول به
كليات اين مساله پرداختيم وهدف ما ضرورت اين امر را توضيح داديم و فرضيه
هاي موجود بر روي اين موضوع را بررسي كرديم و در فصل دوم پيشينه اين مساله
را مورد جستجو قرار داديم تا بتواند راه گشايي براي تحقيق حاضر باشد. در
فصل سوم روش و شيوه تحقيق را درباره اين مسئله را ذكر كرديم و در فصل چهارم
با پرسش نامه اي كه در بين كاركنان و پرسنل محترم اين شركت توزيع كرديم
يافته هاي تحقيق را بدست آورديم. تا توانستيم در فصل پنجم به نتيجه گيري
دست يابيم. فهرست مطالب:پيشگفتارفصل اول: مقدمه پژوهشمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت تحقيقفرضيات پژوهشاهداف تحقيقمتغيرهاي تحقيقتعريف اصطلاحاتتعريففصل دوم: بررسي پيشينه پژوهشيالف: بررسي تئوري ها و پژوهش هاي گذشتهب: اتسنتاج كلي در ارتباط با مسئله پژوهشيپ: خلاصه چگونگي حل مسئله پژوهشياصطلاحات و مفاهيممفهوم انگيزشماهيت انگيزشاهميت انگيزش«ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كار»عدم تامين انتظارات كاري مديريت از سوي زيردستانسبك نامناسب رهبري مديرعدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مديريتالف- ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاب- درجه رضايت شغلي كاركنانج- ميزان واگذاري مسئوليتهاه- ميزان انگيزه و تمايل واقعي پرسنلو- سهيم شدن كاركنان در مالكيت و سود شركتد- مساله امنيت شغليفقدان آموزش موثر نيروي انسانياثربخشي پايين مديريتت- طيف زماني برنامه ريزي شركتعدم اعتماد مديريت به كاركنانروش پژوهشالف- توصيف آزمودنيها (جامعه و گروه نمونه)ب- توصيف ابزارهاي پژوهشپ- اعتبار و روايي ابزارهاي پژوهشيج- طرح پژوهش و روش تحليل داده هافصل سوم: روش تحقيقجامعه آمارينمونه و روش نمونه گيريقلمرو مكاني و زماني پژوهشابزار و گردآوري اطلاعاتروايي و اعتبار ابزار گردآوري اطلاعاتقلمرو پژوهشفصل چهارم: يافته هاي پژوهشيالف- توصيف و تحليل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف يا فرضيه)ب- ساير يافته هاي پژوهشيفصل پنجم: بحث و تفسيرنتيجه گيريپيشنهادهانتيجه گيريپيشنهاداتمطرح كردن مسائل و مشكلات سازمان و تبادل اطلاعاتمنابع و مآخذ