خرید|شبیه سازی مقاله گزارش کار توپولوژی جدید DSTATCOM براساس اینورتر سه سطحی NPC و ارزیابی عملکرد آن برای جبرانسازی بار|

Three level NPC inverter,based new DSTATCOM,topologies and performance,evaluation for load compensation,DSTATCOM,گزارش کار توپولوژی,DSTATCOM براساس اینورتر,سه سطحی NPC ,ارزیابی عملکرد آن,جبرانسازی بارشبیه سازی مقاله گزارش کار توپولوژی جدید DSTATCOM براساس اینورتر سه سطحی NPC و ارزیابی عملکرد آن برای جبرانسازی بار|40193158|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع شبیه سازی مقاله گزارش کار توپولوژی جدید DSTATCOM براساس اینورتر سه سطحی NPC و ارزیابی عملکرد آن برای جبرانسازی بار می باشد.عنوان لاتین مقاله:Three-level NPC inverter based new DSTATCOM topologies and theirperformance evaluation for load compensation

عنوان فارسیمقاله:

گزارش کار توپولوژی جدید DSTATCOM براساس اینورتر سه سطحی NPC و ارزیابی عملکرد آن برای جبرانسازی بار

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد

امروزه برای جبرانسازی موثر بار، توپولوژی اینورتر کلمپ زمین شده سه سطحی ( CNPC ) ترجیحاً استفاده می شود. این جبرانساز، هرچند با مشکل دیودهای کلمپ اضافی مواجه است، که حالت های کلیدزنی اضافی را کاهش داده، و مشکل ناپایداری ولتاژ خازی را بهبود می بخشد، بعلاوه هزینه اینورتر را افزایش می دهد. در این مقاله، یک تحلیل جزئی از جبرانساز استاتیکی توزیع ( DSTATCOM ) مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ ( VSI ) NPC مرسوم برای کاربردهای موازی و غ لبه بر محدودیت های آن ارائه شده است، توپولوژی های جدید DSTATCOM مبتنی بر VSI اکتیو NPC و Conergy NPC ، به خصوص برای جبرانسازی بار پیشنهاد شده است. برای نشان دادن کارایی توپولوژی های ذکر شده برای جبرانسازی مو ازی، یک سیستم سه فاز چهار سیمِ در نظر گرفته شده اس ت. تئوری مولفه متقارن لحظه ای ( ISCT ) برای تولید جریان مرجع استفاده شده است، درحالیکه، کنترل هیسترزیس جریان مدولاسیون پهنای باند ( PWM ) به منظور تولید توالی کلیدزنی برای تمامی ساختارهای NPC به کار گرفته شده است. مطالعه مفصل شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب M ATLAB انجام شده و ارزیابی مقایسه ای تمامی توپولوژی های اشاره شده DSTATCOM ارائه شده است. در این مقاله توپولوژی جدید ANPC برای DSTATCOM پیشنهاد شده است. دو توپولوژی دیگر یعنی CNPC و MNPC با استفاده از مقالات و پژوهش های دیگر که قبلاً ارائه شده و به اثبات رسیده، استفاده شده است