خرید|مبانی نظری و پیشینه رابطه غنی‌ سازی ازدواج با تاب آوری و تعهد زناشویی|

مبانی نظری و پیشینه رابطه غنی‌ سازی ازدواج با تاب آوری و تعهد زناشوییمبانی نظری و پیشینه رابطه غنی‌ سازی ازدواج با تاب آوری و تعهد زناشویی|40227583|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه رابطه غنی‌ سازی ازدواج با تاب آوری و تعهد زناشویی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه...................................................................................... 8

2-1- گفتار اول: تعهد زناشویی............................................ 8

2-1-1- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی........................................ 8

2-1-2- ابعاد تعهد زناشویی........................................................ 11

2-1-2-1- تعهد شخصی........................................................... 11

2-1-2-2- تعهد اخلاقی............................................................. 12

2-1-2-3- تعهد ساختاری.......................................................... 13

2-1-3- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی.......... 13

2-1-4- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی...................... 15

2-1-4-1- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط با تعهد زناشویی......... 15

2-1-4-1-1- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت....................................... 15

2-1-4-1-2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ.......................... 16

2-1-5- نقش کاربردی تعهد زناشویی............................................ 18

2-2- گفتار دوم: تاب‌آوری............................................................. 20

2-2-1- تعریف تاب‌آوری............................................................. 20

2-2-2- الگوهای تاب‌آوری.......................................................... 24

2-2-2-1- الگوی بلاک و بلاک............................................... 24

2-2-2-2- الگوی مک کابین و همکاران................................. 25

2-2-2-2-1- ارزیابی انطباقی..................................................... 26

2-2-2-2-2- تجارب جبرانی......................................................... 26

2-2-2-2-3- حمایت اجتماعی.................................................... 27

2-2-3- سرسختی روان شناختی............................................. 27

2-2-4- تاب‌آوری در خانواده....................................................... 29

2-2-4-1- تعریف تاب‌آوری خانوادگی.............................................. 29

2-2-4-2- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده........................... 30

2-2-4-3- مراحل تاب‌آوری خانواده............................................. 30

2-3- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج........................................ 33

2-3-1- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری................................. 33

2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط.......................................................... 35

2-3-2-1- تاریخچه غنی‌سازی روابط.................................... 35

2-3-2-2- پایه‌های نظری........................................................... 36

2-3-2-3- شیوه‌های مداخله......................................................... 37

2-3-2-4- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE..42

2-3-2-5- روشهای درمان RE............................................... 42

2-3-2-6- روشهای مداخله..................................................... 43

2-3-2-7- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر.................................... 44

2-3-2-7-1- تبدیل شدن........................................................... 44

2-3-2-7-2- رفع مشکل.......................................................... 44

2-3-2-7-3- شستشو دادن......................................................... 45

2-3-2-8- انتخاب برنامهRE....................................................... 45

2-3-2-9- اهداف برنامهRE.......................................................... 46

2-3-3- برنامه آماده‌سازی - غنی‌سازی اولسون........................ 47

2-3-3-1- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون................................ 47

2-3-3-2- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون..... 47

2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون................ 48

2-4- پیشینه‌ی پژوهشی......................................................... 49

2-4-1- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور... 49

2-4-2- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از كشور.. 50

2-4-3- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور... 51

2-4-4- پژوهش‌‌های انجام شده در در زمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور... 52

2-4-5- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل كشور... 53

2-4-6- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج كشور.... 55

2-4-7- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل كشور... 56

خلاصه و جمع‌بندی ...................................................... 58