خرید|پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع|

بهبود کیفیت,برنامه های بهبود کیفیت,بهبود کیفیت صنایع, صنایع کوچک ارومیه,بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع,پرسشنامه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایعپرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع|42053761|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع می باشد.

هدف از این پرسشنامه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع کوچک ارومیه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات8حجم0/15 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتیارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

اعتبار پرسشنامه
برای تأمین پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به صورت آزمایشی روی 33 نفر اجرا گردید و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ (وطن خواه، گوهری، عبدی، 1389؛ C. Morrow; C. McElroy; P. Scheibe;2011; Jinhui Wu; Zhang; G. Schroeder; 2011; Jayaram; L. Ahire; Dreyfus; 2010; Mar Fuentes-Fuentes; A. Albacete-Sáez; Javier Lloréns-Montes; 2004; Mellat Parast; G.Adams; C.Jones; 2011) و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تأیید قرار گرفت (97/0 = α ).

مشخصات پرسشنامه
پرسشنامه سؤالات بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم یافته و شامل 30 سؤال می باشد که هر سؤال دارای پنج گزینه می باشد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها حضوراً به پاسخ دهندگان تحویل شده است راهنمایی لازم به آنهایی که مشکلی در برداشت از سؤال داشته اند معمول گردیده است. همچنین به پاسخ دهندگان این اطمینان داده شده است که پاسخها به صورت محرمانه نگهداری شده و اشاره شده که ذکر نام و نام خانوادگی لازم نیست."