خرید|مراحل ساختمان سازی|

ساختمان سازی,پی سازی,فونداسیون,زهکشی,پی کنی,بتن,زمینمراحل ساختمان سازی|50078367|gma40204795|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مراحل ساختمان سازی می باشد.

در این تحقیق موضوعات مراحل انجام کار ساختمان سازی بعد از انجام قرارداد تجهیز کارگاه و اماده کردن کارگاه ساختمانی تسطیح محوطه گود برداری زهکشی پر کردن چاه ها قنوات و قطع اشجار نقاط نشانه و مبدا ساختمان ها و تجهیزات و تجهیز کارگاه تحویل وکنترل مصالح انواع زمین ها پیاده کردن مصالح انواع روش های پی کنی پی های اجری پی های بتنی پی های سنگی پی های شفته ای پی سازی روش شمع پی های عمیق نکات مهم در فونداسیون قاب های اسکلتی برپاسازی اسکلت بررسی می شوند